Register for an account

If you have already registered to any other Cognita school, please go to the login page and use the same login details to access this site.

"*" indicates required fields

Please fill in the form to below to register for an account on this website.
Your username can only contain lowercase letters and numbers. Please do not use space or any other special characters.
Name*
Password*
Your password should contain at least 10 characters, upper and lower case letters or numbers.
Strength indicator

By marking this tick box, I hereby declare that I am the person identified as the parent/guardian in this application form and agree that my marking of this tick box is intended to be equivalent to applying my personal signature on this application form and may be relied upon by the school to the same extent. Further, by marking this tick box I have completed and signed this questionnaire in the belief that all answers are as accurate as possible. I confirm that I have read, understood and accepted International School Ho Chi Minh City's personal data collection statement.

Bằng cách đánh dấu vào ô này, tôi xin cam kết rằng tôi là là phụ huynh / người giám hộ được khai báo trong mẫu đơn này và đồng thời, đồng ý rằng việc đánh dấu vào ô này tương đương với giá trị của chữ ký cá nhân của tôi. Hơn nữa, bằng cách đánh dấu vào ô đánh dấu này cũng đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn thành và ký vào bảng câu hỏi này với sự chắc chắn rằng tất cả các câu trả lời của tôi đều chính xác nhất có thể. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận điều khoản thu thập dữ liệu cá nhân của Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.